Word of the Day

beforehand - पहिले नै

Phrases

List of common English phrases with Nepali translation.

धेरै प्रयोग हुने अंग्रेजी वाक्यांशहरुको नेपाली अनुवाद सहितको सूची ।


 • You are beautiful - तिमी सुन्दरी छौ
 • you are in love - तिमी मायामा फसेछौ
 • You are right - तपाई सही हुनुहुन्छ
 • You are smarter than him - तिमी उ भन्दा जान्ने छौ
 • you are so cute looking - तिमी असाध्यै राम्रो देखिन्छौ
 • You are very smart - तपाई धेरै विवेकी हुनुहुन्छ
 • you can do this - तिमी यो गर्न सक्छौ
 • You have a beautiful wife - तपाईकी श्रीमती सुन्दर छिन
 • You have a nice car - तिमी सँग राम्रो कार छ
 • you want to go - तिमी जान चाहन्छौ
 • your best teacher is your last mistake - तिम्रो पछील्लो भुल नै तिम्रो लागि सबै भन्दा राम्रो शिक्षक हो
 • Your house is beautiful - तपाईको घर सुन्दर छ