Word of the Day

sexologist - यौन जीवन वा सम्बन्ध का बारेमा अध्ययन गर्ने वा अध्यापन गराउने ब्यक्ती

Contact